Район Беглика

 • Общо описание

Местността "Беглика" се намира на около 1500 м.н.в в централната част на родопския дял "Баташка планина". Името на местността произлиза от данъка "беглик"

Местността "Беглика" се намира на около 1500 м.н.в в централната част на родопския дял "Баташка планина". Името на местността произлиза от данъка "беглик", който е представлявал данък в натура събиран от османските власти от местните скотовъди. Самата местност "Беглика" е разположена западно от пътя Батак - Доспат и е част от денудационната заавненост, обхващаща голяма част от западните Родопи. На това място се сливат реките Суйсуза (Мързелива река) и Семиза (Пъстра река), а няколко километра по-надолу след вливането на Раково дере и Крива река дават началото на Девинска река. Речните долина в района на Беглика са широки и с малък наклон. По тази причина по поречията им са образувани множество планински ливади и пасища, които са били основна предпоставка за развитието на характерното за района пасищно животновъдсто. Макари доста намалени мащаби полуномадското животновъдство се практикува до ден днешен в местностите "Беглика", "Джурков чарк", "Банчев чарк", "Гьошев чарк", "Балинов чарк", "Горанов чарк", "Лонгурлии", "Дженевра", "Широка поляна".
С цел опазването на природното богатство на Беглика и Баташка планина, в тази част на Родопите са обявени четири природни резервата и множество защитени местности. Резерватите “Мантарица”, “Беглика”, “Дупката” и “Купена” опазват естествени вековни иглолистни и смърчови гори, а защитените местности “Самодивска поляна”, “Батлъбоаз”, “Чатъма”, “Стойчово полце”, “Меандрите на река Рибна”, “Кавалтепе”, “Срудената чучурка”, “Слънчева поляна”, “Тошков чарк”, “Краджадере” и “Баташки снежник” залагат някои леки ограничения, които допускат разумни човешки дейности, които не разрушават ландшафта. Успоредно с това почти цялата територия на Баташка планина попада в рамките на европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 по директивите за местообитанията и птиците. От 2010 година насам се лансира идеята за създаване на биосферен парк “Баташка планина” – една нова форма на природоопазване, която позволява, както дълбоко консервационни режими, така и много по-леки форми на защита и в крайна сметка би трябвало да доведе до едно балнсирано и разумно управление на природните ресурси в района.

 1. язовир "Широка поляна"

  Язовир "Широка поляна" е разположен в южната част на родопския дял "Баташка планина" при надморска височина 1530 метра. Водите на язовира са разляти върху

  Язовир "Широка поляна" е разположен в южната част на родопския дял "Баташка планина" при надморска височина 1530 метра. Водите на язовира са разляти върху денудационните заравнености, известни в миналото с имената Турначаир и Жеравица. Язовирът е част от "Баташкия водносилов път" и всъщност се явява най-високо разположеното езеро в каскадата. Язовирът е построен в периода 1960 - 1963 година и има воден обем от 24 млн. куб. м. Основен водоизточник на язовира се явява Керелова река, но поради разчупения релеф на местността за завиряването му са изградени пет язовирни стени. Допълнителни водни количества в язовир "Широка поляна" се доставят, чрез изпомпване от съседните по-малки язовири "Дженевра" и "Керелова река". От своя страна водите на "Широка поляна" се отвеждат чрез канал по гравитачен път до съседния язовир "Голям Беглик".
  Живописните брегове на "Широка поляна" са обявени за защитени местности - "Слънчева поляна", "Студената чучурка", "Кавалтепе" и "Широка поляна".
  Красивите околности на язовира привличат всяко лято хиляди посетители. В близост до шосето Батак - Доспат се намират сградите на едноименното горско стопанство, както и множество частни вили, магазин, фурна и малък ресторант. В югоизточната част на езерото е разположена модерната почивна база "Романтика", предлагаща отлични условия за отдих и спортове на открито. 
  По цялото протежение на язовира преминава горски (макадамов) път с обща дължина около 20 километра. Преминаването му с велосипед отнема около три часа и дава възможност на посетителите да се докоснат до красивите заливи на езерото.

 2. Голям Беглик

  Язовир "Голям Беглик" е разположен на около 1500 м.н.в. в родопския дял "Баташка планина". Язовирът е е построен през 1951 година и е част от хидроенергийната каскада

  Язовир "Голям Беглик" е разположен на около 1500 м.н.в. в родопския дял "Баташка планина". Язовирът е е построен през 1951 година и е част от хидроенергийната каскада наречена "Баташки водносилов път". Общият завирен обем на езерото е около 35 милиона кубически метра, а язовирната стена (висока 45 метра) е построена на Крива река в местността Ташбоаз (Каменен проход).
  Водите си язовира събира от реките Черно дере, Жълто дере и Батлъбоаз, а чрез подземни тунели тук се прехвърлят и водите на язовир "Широка поляна", както и водите на съседните реки Суйсуза, Семиза и Карачумак.
  По крайбрежието на язовира са обявени три защитени местности - "Самодивска поляна", "Чатъма" и "Батлъбоаз". Те са създадени през 1984 година с цел "опазване на живописен пейзаж създаден в резултат от хармоничното взаимодействие на човека и природата". Защитените местности могат да бъдат посетени посредством макадамовия път обикалящ крайбрежната ивица на язовира. Общата му дължина е около 24 километра, а лекия му наклон го превръща в чудесен маршрут за планинско колоездене. 
  На северния бряг на язовира се намира ловен дом "Синия залив", който предлага удобни места за настаняване, а в западната част се намира горски център "Чатъма", където също може да се пренощува. 
  С живописните си заливи и красиви поляни, южното крайбрежие предлага множество удобни места за къмпиране сред природата. 

 3. Лонгурлии

  Местността "Лонгурлии" се намира в поречието на река Караджадере (Сърнена река) на около пет километра западно от язовир "Широка поляна".

  Местността "Лонгурлии" се намира в поречието на река Караджадере (Сърнена река) на около пет километра западно от язовир "Широка поляна". Представлява обширни поляни, заобиколени от хубави смърчови гори, които през летните месеци се ползват като пасище. До "Лонгурлии" водят горски пътища от язовир "Широка поляна" и село Крушата, които са подходящи за планинско колоездене и пешеходен туризъм.

 4. Резерват "Дупката"

  Природният резерват "Дупката" се намира по поречието на Девинска река. Резерватът е обявен през 1951 година, а общата му площ е 1210.8 ха.

  По-голяма част от територията на резрвата е заета от вековни иглолистни гори, като най-разпространени са тези от бял бор. Възрастта на тези гори надхвърля 200 години. Територията на резервата е естествено местообитание на характерните за Родопите видове благороден елен, кафява мечка, дива котка, язовец, златка и белка.Резерват  "Дупката" е включен в програмата на ЮНЕСКО "Човек и биосфера".

 5. Балинов чарк

  Местността "Балинов чарк" се намира в поречието на река Черно дере на около пет километра западно от вливането и в язовир "Голям Беглик".

  Представлява долинно разширение, заето от живописни поляни и смърчови гори. Сред поляните се издига малко дървено "селище", което се използва от хора от селата Медени поляни и Кръстава през летните месеци. Обикновенно тези хора идват тук в края на месец Май и остават до края на Октомври, препитавайки се с паша, събиране на гъби и горски плодове, дърводобив. Ако сте любители на домашната продукция оттук можете да си вземете мляко, масло или сирене. Името на местността идва от баташката фамилия Балинови, която е стопанисвала на това място задвижвана от водата дъскорезница през първата половина на 20ти век.

 6. Mанастира

  Възвишението наречено "Манастира" се намира северно от язовир Голям Беглик.

  По най-високите части на връхчето личат останки от стари градежи, които най-вероятно са служили за отбраняване на мястото. В източната част на руините има относително добре запазена зидана стена с обла форма и височина около два метра. Към момента обекта не е проучван и съответно липсва достоверна информация относно неговата датировка и предназначение. До връхчето се достига без ясно изразена пътека.

 7. Защитена местност "Чатъма"

  Защитена местност "Чатъма" се намира на западния бряг на язовир "Голям Беглик", обхващайки територията между реките Жълто и Черно дере.

  Защитена местност "Чатъма" се намира на западния бряг на язовир "Голям Беглик", обхващайки територията между реките Жълто и Черно дере. Защитената местност е с площ 27 ха и е обявена през 1984 година с цел опазване на красива местност за отдих и туризъм. По-голямата част от територията на защитената местност е заета от естествени смърчови гори, а в източната част сред естествени поляни се намира горски център "Чатъма". Защитената местност се управлява от ДГС "Родопи", като с цел опазването и на територията са забранени всякакви строителни дейности, разкриване на кариери и други дейности нарушаващи облика на местността, лова и извеждането на сечи с промишлени цели.
  В рамките на защитената местност съществува горски център "Чатъма", чиято функции включват провеждането на обучителни курсове, работа с деца, туризъм и мониторинг на територията.

 8. Резерват "Беглика"

  Резерватът "Беглика" се намира западно от едноименната местност. Територията на резервата обхваща билото, спускащо се от масива на връх Сютка

  Резерватът "Беглика" се намира западно от едноименната местност. Територията на резервата обхваща билото, спускащо се от масива на връх Сютка между долините на реките Семиза и Суюсуза.
  Обявен е през 1960 година с цел опазването на вековните смърчови гори намиращи се на територията му. Площта на резервата е 1460 ха. На територията на резервата са установени множество защитени и ендемични видове, по-интересни от които са Алпийско сграбиче (в България се среща единствено в района на Беглика), Храстовиден очиболец, Родопско крайснежно звъниче, Родопско омайниче, Родопска теменуга, Български рожец, Родопско великденче, Черно френско грозде. На територията на резервата се срещат почти всички характерни за Родопите бозайници - кафява мечка, вълк, благороден елен, дива свиня, сърна, лисица, белка и златка, а от птиците интерес предствалява глухаря. 
  Резерват "Беглика" може да бъде посете по обособената пътека, следваща течението на река Суйсуза. Повече информация за този маршрут можете да намерите в отдел маршрути. 

 • Забележителности

Централните части на Баташка планина, включително районите на Беглика, Широка поляна, Сютка, Баташки снежник и поречието на Девинска река крият в себе си

Централните части на Баташка планина, включително районите на Беглика, Широка поляна, Сютка, Баташки снежник и поречието на Девинска река крият в себе си множество природни и културно-исторически забележителности. Тук се намират едни от най-добре съхранените горски ландшафти, съхраняващи голямо водно богатство и видово разнообразие. Именно това природно богатство е станало причина в този район да бъдат обявени четири от деветте природни резервата в Родопите - "Мантарица", "Беглика", "Дупката" и "Купена". 
Горските масиви в тази част на планината са незаменим източник на води - от тук водят началото си родопските реки Чепинска, Девинска и Стара река, в горните поречия на които са построени язовирите от каскадата "Баташки водносилов път". На височина около 1500 метра се намира горното стъпало на каскадата, включващо язовирите "Беглика", "Голям Беглик", "Тошков чарк", "Широка поляна", "Блатото", "Дженевра" и "Керелова река". Техните води служат за производство на електроенергия във ВЕЦ "Батак", "Пещера" и "Алеко Константинов", след което се използват за напояване на Пазрджишко - Пловдивското поле.
Следи от човешка дейност в миналото личат на много места в района - местностите "Чакмакли", "Гюмушчал", "Калето", "Манастира", "Герджикова поляна", "Лонгурлии" и "Дженевра" крият в себе си находки датиращи от праисторическата епоха, античността и средновековието. 

 1. Беглика - м. "Герджикова поляна" - г.ц. "Чатъма" - 3 часа

  От Беглика поемате на запад по камионния път за местността "Каратепе". След около 30 - 40 минути достигате разклон, на който трябва да продължите на ляво (юг).

  Шосето ви отвежда сред красиви поляни в поречието на река Раково дере. Продължавате по пътя, който прави една серпентина и започва да се изкачва по близкото било в западна посока. Тук се намира местността "Чакмакли", където са открити кремъчни сечива и други следи от живота на праисторическия човек. Продължавате на запад и след около 15 - 20 минути достигате до полянка, в чиито долен край протича Раково дере. Тази местност се нарича "Гогова мандра". Пресичае рекичката и по стръмен и изровен път в южна посока се изкавате до близкото било. Оттук започва местността "Герджикова поляна" - представлява прекрасна поляна обърната на юг и обградена от всички страни със смърчови гори. Продължавате на юг през поляните, придържайки се по десния път. Тук трябва да следите внимателно за пътека, която се отделя вдясно при дивечовата нива. След като влезе в гората пътеката се очертава по-ясно и се спуска до залива, при който река Черно дере се влива в язовир "Голям Беглик". Пресичате реката по каменния мост и продължавате по горския път още около 30 минути, за да достигнете до г.ц. "Чатъма".
  Маршрутът е подходящ за пешеходен, вело и конен туризъм.
  Маршрутът не е маркиран.

 2. Беглика - резерват "Беглика" - Беглика - 3 часа

  От Беглика се насочвате на запад-северозапад по шосето водещо към местността "Газинчев чарк".

  След около 30 минути достигате водослива на рекичките Семиза и Суйсуза, даващи началото на Беглишка река. Вляво от пътя има метална табела, индикираща границата на природния резерват "Беглика". Поемате наляво покрай река Суйсуза и след по-малко от пет минути достигате до водохващане на реката. Оттук навлизате в самия резерват като следвате слабо очертана пътека по левия бряг на реката. На много места пътечката се губи или е препречена от паднали дървета, но това обстоятелство прави усещането наистина диво. Движейки се покрай реката, сред вековните смърчови дървета, след около час достигаме долинно разширение, на което пъечката пресича реката и се насочва на юг. По този начин се прехвърляте в съседната долина и достигате камионния път от Беглика до Каратепе. Поемате наляво по пътя и след около 1.15 часа се връщате обратно до Беглика. 
  Маршрутът е частично маркиран с жълт / зелен цвят.
  Маршрутът е подходящ за пешеходен туризъм и ботанически тур. 

  map.beglika

 3. Беглика - м. "Трети прозорец" - Томофилево дере - вр. Баташки снежник - 4 часа

  От Беглика до местността "Трети прозорец" отивате с автомобил по шосето към горско стопанство "Снежана" и язовир "Тошков чарк".

  Началото на маршрута е при водослива на Томофилевото дере и Чукура. Тук оставяте превозното средство и поемате по горския път, следящ поречието на Томофилевото дере. След около 30 минути достигате до хубава поляна с ловно чакало. Оттук нагоре пътят става малко по тесен и изровен. За 20 минути излизате в местността "Търновица", където вдясно се отделя път водещ към местността "Кьошка". Вие продължавате направо (север) и след около един километър достигате билната пътека, идваща от хижа "Техеран" (неработеща). Тук поемате надясно (североизток) и след около 40 минути излизате на обширни заравнени поляни, разположени в южното подножие на връх Баташки снежник. На поляните има изграден малък заслон, който може да е много полезен при влошаване на времето, а на около 50 метра под заслона има чешмичка. От заслона до най-високата точка на върха остават още 40 - 50 минути, като последната част е изкачване по обрасла пътека, сред изсъхналите дънери напомнящи за пожара унищожил гората в този район. Гледката от върха във всички посоки е запомняща се. От Баташки снежник можете да продължите по маркирани маршрути към село Фотиново, село Нова махала или Батак.

  В участъка от началото на маршрута до разклона за х. "Техеран" маршрутът е маркиран с червен / син цвят. От разклона до заслона на поляните със зелен / жълт и във финалната отсечка с жълт цвят.

  Маршрутът е подходящ за пешеходен, вело и конен туризъм.

   

 4. Беглика - м. "Газинчев чарк" - вр. "Голяма Сютка" - 4.5 часа

  От Беглика до местността "Газинчев чарк" достигате за около два часа, следвайки тесния асфалтов път по поречието на река Семиза.

  Пътят преминава по границата на резервата "Беглика" и дава възможност на посетителя да се докосне до съхранената вековна гора в този район. В местността "Коларова поляна", предствляваща обширни поляни вдясно се отбива горски път към "Серафимова поляна" и основното било на Баташка планина. Подминавате това място и след около 1.5 километра достигате местността "Газинчев чарк". Единствения белег, по който ще разпознаете мястото са стари дървени колиби вдясно от пътя, както мостчето след което реката остава от лявата ви страна. Веднага след мостчето вдясно се отделя горски път, който за около 15 минути ви отвежда до основното било, където перпендикулярно се свързва с горския път следящ билото. Поемате наляво по пътя, маркиран частично с жълта маркировка. След около 30 минути пътят става стръмен и започва да набира височина. Оттук почти до най-високата точка на Сютка следва непрекъснато изкачване, което продължава около 1.5 часа. В крайна сметка достигате до камионен път, изкачващ се по южния склон на върха и по него достигате върховата пирамида.

  Имайте предвид, че по маршрута няма чешми т.е. трябва да се запасите с достатъчно вода или да си налеете от рекичката при Газинчев чарк.

  Маршрутът е подходящ за пешеходен туризъм.

 5. Беглика - м. "Казармите" - р. Черно дере - яз. "Голям Беглик" - Беглика

  Маршрутът е подходящ за планинско колоездене, като общата му дължина е около 32 километра. От местността Беглика се насочвате на запад

  Маршрутът е подходящ за планинско колоездене, като общата му дължина е около 32 километра. От местността Беглика се насочвате на запад по горски път следващ долината на река Суйсуза. За около 20 минути достигате малка седловина, наречена "Стойчово пулце". Оттук се открива хубава гледка на запад към обширна поляна, сред която меандрира река Суйсуза. Продължавате по горския път и след нови 15 минути достигате до пръснати къщички и колиби вдясно от пътя. Това е местността "Балинов чарк". Пътят продължава в западна посока и преминавайки през местностите "Джурков чарк" и "Кънев бивак" достигате до най-високата точка по маршрута - местността "Казармите" (1750 м.н.в.). Името си тази местност носи от намиращите се тук до 1912 година казарми, в които са се помещавали войниците охраняващи границата между България и Турция. До 1912 година границата е минавала по билото на Велийшко-Виденишкия дял и находящия се недалеч от м. "Казармите" връх Гюмушчал (Сребрен). В м. "Казармите" следите за отбивка вляво (юг), по която се спускате до м. "Гьошев чарк". Продължавате надолу по течението на реката и достигате водослив и кръстопът, на който завивате наляво. След около 10 минути достигате местността "Балинов чарк", където също има малко селище от дървени къщички и бараки. От "Балинов чарк" до вливането на река Черно дере в язовир "Голям Беглик" стигате за около 30 минути. При каменния мост може да продължите вдясно към горски център "Чатъма" или вляво по пътя следващ северния бряг на язовира. По този път за около 40 минути достигате до язовирната стена и шосето Батак - Доспат, по което се връщате обратно до началната точка на маршрута в м. "Беглика".

 • Маршрути

Множество горски пътища и пътеки пресичат тази част на Родопите, свързвайки населени места, горски стопанства, вилни зони и интересни туристически обекти.

Маршрутите са подходящи както за пешеходен туризъм, така и за планинско колоездене и конна езда. В следващите няколко слайда са представени интересни и популярни маршрути в района.

 1. Преходи с планинско колело

  Десетки километри горски пътища и пътеки свързват живописните долини и хълмове в района на Беглика.

  Десетки километри горски пътища и пътеки свързват живописните долини и хълмове в района на Беглика. Планинският велосипед предлага отлична възможност, както за напреднали, така и за начинаещи да направят няколкочасова или целодневна разходка в района. Сдружение "Байкария" и горски център "Чатъма" могат да осигурят на посетителите на района велосипеди под наем или да организират вело преход по предварително избран и съобразен с възможностите на посетителя маршрут.

 2. Плаване в спокойни води

  Спокойните води на язовир "Голям Беглик", красивите поляни разположени по брега на езерото и покритите със смърчови гори хълмове

  Спокойните води на язовир "Голям Беглик", красивите поляни разположени по брега на езерото и покритите със смърчови гори хълмове наоколо създават една истински вдъхновяваща среда за плаване с кану или каяк. Посетителите на горски център "Чатъма" могат да наемат лодка (с или без инструктор) и да се насладят на живописните заливи и острови, разположени в средата на язовира.
  Особенно впечатляващи са разходките рано сутрин или привечер, когато вятъра стихва напълно, а лъчите на слънцето галят нежно водната повърхност.

 3. Въжена градина "Чатъма"

  Въжената градина е изградена в горски център "Чатъма", на западния бряг на язовир "Голям Беглик". Включва десет въжени елемента

  Въжената градина е изградена в горски център "Чатъма", на западния бряг на язовир "Голям Беглик". Включва десет въжени елемента - катерачна стена, махало, мрежа, двойно въже, "висящи трупчета", V-образен мост и 70 метров тролей, преминаващ над водите на езерото. Любителите на силни усещания могат да пробват и "високото махало", позволяващо скок от десет метрова височина.
  Въжената градина функционира в периода май - октомври и е подходяща за деца над седем години и възрастни.

 • Туристически услуги

Сдружение "Байкария" работи в района на Беглика и предлага на посетителите разнообразие от туристически услуги, чрез които можете да се докоснете

Сдружение "Байкария" работи в района на Беглика и предлага на посетителите разнообразие от туристически услуги, чрез които можете да се докоснете до красивата природа на този район и да изпитате вдъхновението от плаването в спокойни води или колоезденето по горски пътища и пътеки. Ние предлагаме на посетители си възможнсти за: планинско колоездене, плаване с кану, преминаване на въжена градина, пешеходни турове, наем на екипировка и водачи. Повече информация за дейността на сдружението можете да видите на www.bikearea.org 

 • Места за настаняване

Възможностите за настаняване в района на Беглика и Широка поляна не са големи, но все пак достатъчно разнообразни. Около язовир "Голям Беглик"

Възможностите за настаняване в района на Беглика и Широка поляна не са големи, но все пак достатъчно разнообразни. Около язовир "Голям Беглик" посетителите могат да отседнат в ловен дом "Синия залив" или в горски център "Чатъма", в местността "Беглика" настаняване предлага вила "Родопска почивка", а в района на язовир "Широка поляна" местата за настаняване са в базата на едноименното горско стопанство, както и вилно селище "Романтика".

 • Общо описание
 • Забележителности
 • Маршрути
 • Туристически услуги
 • Места за настаняване